Przedszkole Miejskie nr 1 Morskie Skarby

Rekrutacja do żłobka

INFORMACJA 

Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka można pobrać w biurze przedszkola lub na naszej stronie, w zakładce "Rekrutacja do żłobka" lub pod adresem: http://morskieskarby.szkolnastrona.pl/a,245,wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-zlobka. Wnioski przyjmowane będą do 30  kwietnia 2019 r.

 

 

 

 

REGULAMIN DZIAŁANIA

KOMISJI REKRUTACYJNEJ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

W MIĘDZYZDROJACH

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących Żłobków i klubów dziecięcych. (Dz. U. poz. 925)

3. Statut Żłobka ( Uchwała nr XLI/396/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013r)

§ 1

 

Tok postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w żłobku:

1. Główna rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Międzyzdrojach odbywa się corocznie  od 01 marca do 30 kwietnia każdego roku, na następny rok szkolny trwający od 01 września do 31 sierpnia.

2. Przebieg rekrutacji dzieci do Żłobka obejmuje następujące etapy: 

 • powołanie przez dyrektora Żłobka komisji rekrutacyjnej – do 30 kwietnia
 • posiedzenie komisji rekrutacyjnej – zakwalifikowanie kandydatów do Żłobka –  01 maja do 20 maja
 • ogłoszenie wyników rekrutacji – 20 maja

3. W ciągu roku w sytuacji zwolnienia się miejsca w poszczególnych grupach, dzieci mogą być przyjmowane przy zastosowaniu kryteriów niniejszego regulaminu.

§ 2

Zasady postępowania rekrutacyjnego:

1. Za organizację rekrutacji odpowiada dyrektor Żłobka.

2. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci rodziców zamieszkałych           na terenie miasta i gminy Międzyzdroje.

3. W przypadku wolnych miejsc w Żłobku, dopuszcza się przyjęcie dziecka rodziców zamieszkałych w innych gminach po spełnieniu ustawowych kryteriów dotyczących rekrutacji zawartych w statucie żłobka.

4. Do Żłobka przyjmuje się dzieci zdrowe.

5. Liczebność dzieci w Żłobku określa arkusz organizacyjny.

6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wolnych, w pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane są dzieci według następujących kryteriów:

 • obydwoje rodzice dziecka pozostają w zatrudnieniu 
 • rodzice uczą się na poziomie gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym w systemie dziennym
 • jedno z rodziców jest osobą posiadającą orzeczony stopień niepełnosprawności
 • rodzic samotnie wychowuje dziecko
 • dziecko jest objęte pieczą zastępczą
 • do Żłobka uczęszcza rodzeństwo dziecka, pod warunkiem niezalegania z odpłatnością
 • szczególnie trudna sytuacja rodzinna (objęcie rodziny piecza kuratora, asystenta rodziny lub inne)

7. W przypadku, gdy nadal liczba miejsc w żłobku jest mniejsza niż liczba dzieci zgłoszonych, komisja rekrutacyjna tworzy rezerwową listę oczekujących, według kolejności zgłoszenia, biorąc pod uwagę powyższe kryteria.

8. Lista rezerwowa, każdorazowo po zwolnieniu się miejsca w żłobku, weryfikowana jest przez dyrektora pod kątem spełniania przez kandydatów powyższych kryteriów.

§ 3

 

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą trzy osoby spośród pracowników żłobka.

2. Dyrektor Żłobka uczestniczy w pracach komisji nadzorując przebieg rekrutacji.

§ 4

 1. Dokumenty stanowiące podstawę pracy komisji rekrutacyjnej:
 • Imienne wykazy zgłoszonych dzieci
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka oraz inne dokumenty złożone przez rodziców
 1. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:     
  • listę dzieci zakwalifikowanych do żłobka
  • listę dzieci nie zakwalifikowanych do postępowania rekrutacynego żłobka
  • listę dzieci przyjętych do żłóbka
  • rezerwową listę dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka w kolejności oczekiwania

 

Artykuły