Przedszkole Miejskie nr 1 Morskie Skarby

RODO

Przedszkole Miejskie Nr.1 Morskie Skarby w Międzyzdrojach  wypełniając obowiązek wynikający z art.13 ust 1 i ust 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

informuje, że

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Morskie Skarby z siedzibą w Międzyzdrojach , ul. Myśliwska 13, 72-500 Międzyzdroje, tel. 91 32 80 362,

2)      Inspektorem  ochrony danych osobowych jest : Bożena Murawska,

 tel.91 32 75 659, adres korespondencyjny : ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, e-mail. um_bozenamurawska@miedzyzdroje.pl

 

3)      dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit .a i c oraz art.9 ust.2 lit .a i g ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,

4)      odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5)      Państwa dane osobowe i Państwa dziecka / dzieci przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z realizacji zadań ustawowych,

6)      Mają  Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7)     Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

8)      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.